کد پستی استان فارس

صفحه اصلی / کد پستی استان فارس

رنج کد پستی شهرستان های استان فارس

 

نام شهر

کد پستی

نام شهر

کد پستی

ارسنجان ۷۳۷۳۱ الی ۷۳۷۶۱ شیراز ۷۱۳۳۱ الی ۷۳۴۹۱
استهبان ۷۴۴۶۱ الی ۷۴۵۱۹ فراشبند ۷۴۷۷۱ الی ۷۴۷۸۱
اقلید ۷۳۸۱۱ الی ۷۳۸۹۱ فسا ۷۴۶۱۱ الی ۷۴۶۹۱
آباده ۷۳۹۱۱ الی ۷۳۹۹۱ فیروزآباد ۷۴۷۱۱ الی ۷۴۷۹۱
بوانات ۷۳۷۸۱ الی ۷۳۹۷۱ قیر و کارزین ۷۴۷۱۴ الی ۷۴۷۶۱
پاسارگاد ۷۳۷۴۱ الی ۷۳۷۹۱ کازرون ۷۳۱۱۱ الی ۷۳۳۹۱
جهرم ۷۴۱۳۱ الی ۷۴۵۹۱ لارستان ۷۴۳۱۱ الی ۷۴۴۱۹
خرمبید ۷۳۷۵۱ الی ۷۳۹۶۱ لامرد ۷۴۳۴۱ الی ۷۴۴۴۱
خنج ۷۴۴۳۱ الی ۷۴۴۳۱ مرودشت ۷۳۴۳۱ الی ۷۳۷۷۱
داراب ۷۴۱۱۱ الی ۷۴۸۹۱ ممسنی ۷۳۵۱۱ الی ۷۳۵۹۱
زرین دشت ۷۴۸۱۴ الی ۷۴۸۶۱ مهر ۷۴۴۱۴ الی ۷۴۴۵۱
سپیدان ۷۳۶۱۱ الی ۷۳۶۹۱ نی ریز ۷۴۹۱۱ الی ۷۴۹۹۱