کد پستی استان خراسان شمالی

صفحه اصلی / کد پستی استان خراسان شمالی

رنج کد پستی شهرستان های استان خراسان شمالی

 

نام شهر

کد پستی

اسفراین ۹۶۶۱۱ الی ۹۶۶۹۱
بجنورد ۹۴۱۳۱ الی ۹۴۵۹۱
جاجرم ۹۴۳۱۱ الی ۹۴۴۹۱
شیروان ۹۴۶۱۱ الی ۹۴۶۹۱
فاروج ۹۴۸۱۱ الی ۹۴۸۹۱
مانه و سملقان ۹۴۳۴۱ الی ۹۴۵۵۱