کد پستی استان اردبیل

صفحه اصلی / کد پستی استان اردبیل

رنج کد پستی شهرستان های استان اردبیل

 

نام شهر

کد پستی

اردبیل ۵۶۱۳۱ الی ۵۶۴۹۱
بیله سوار ۵۶۷۱۱ الی ۵۶۷۹۱
پارس آباد ۵۶۹۱۱ الی ۵۶۹۹۱
خلخال ۵۶۸۱۱ الی ۵۶۸۹۱
کوثر ۵۶۸۴۱ الی ۵۶۸۶۱
گرمی ۵۶۵۱۱ الی ۵۶۵۹۱
مشکین شهر ۵۶۶۱۱ الی ۵۶۶۹۱
نمین ۵۶۳۱۱ الی ۵۶۳۶۱
نیر ۵۶۴۱۱ الی ۵۶۴۵۱