کد پستی استان بوشهر

صفحه اصلی / کد پستی استان بوشهر

رنج کد پستی شهرستان های استان بوشهر

 

نام شهر

کد پستی

بوشهر ۷۵۱۳۱ تا ۷۵۴۶۱
تنگستان ۷۵۴۷۱ تا ۷۵۵۱۹
دشتستان ۷۵۶۱۱ تا ۷۵۶۹۱
دشتی ۷۵۴۱۱ تا ۷۵۴۵۱
دیر ۷۵۵۳۱ تا ۷۵۵۵۱
دیلم ۷۵۳۶۱ تا ۷۵۳۷۱
کنگان ۷۵۳۹۱ تا ۷۵۵۹۱
گناوه ۷۵۳۱۱ تا ۷۵۳۵۱