کد پستی استان مرکزی

صفحه اصلی / کد پستی استان مرکزی

رنج کد پستی شهرستان های استان مرکزی

 

نام شهر

کد پستی

اراک ۳۸۱۳۱ الی ۳۸۵۷۱
آشتیان ۳۹۶۱۱ الی ۳۹۶۹۱
تفرش ۳۹۵۱۱ الی ۳۹۵۹۱
خمین ۳۸۸۱۱ الی ۳۸۹۹۱
خنداب ۳۸۴۱۳ الی ۳۸۴۹۱
دلیجان ۳۷۹۱۱ الی ۳۷۹۹۱
زرندیه ۳۷۷۱۱ الی ۳۹۴۴۱
ساوه ۳۹۱۳۱ الی ۳۹۴۹۱
شازند ۳۸۶۱۱ الی ۳۹۹۹۱
کمیجان ۳۸۵۱۱ الی ۳۸۵۹۱
محلات ۳۷۸۱۱ الی ۳۷۸۹۱