کد پستی استان چهارمحال و بختیاری

صفحه اصلی / کد پستی استان چهارمحال و بختیاری

رنج کد پستی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری

 

نام شهر

کد پستی

اردل ۸۸۸۱۱ الی ۸۸۸۹۱
بروجن ۸۸۷۱۱ الی ۸۸۷۹۱
شهرکرد ۸۸۱۳۱ الی ۸۸۵۹۱
فارسان ۸۸۶۱۱ الی ۸۸۶۷۱
کوهرنگ ۸۸۶۴۱ الی ۸۸۶۹۱
لردگان ۸۸۹۱۱ الی ۸۸۹۹۱