کد پستی استان گلستان

صفحه اصلی / کد پستی استان گلستان

رنج کد پستی شهرستان های استان گلستان

 

نام شهر

کد پستی

آزاد شهر ۴۹۶۱۱ الی ۴۹۶۷۱
آق قلا ۴۹۳۱۱ الی ۴۹۳۹۱
بندر گز ۴۸۷۱۱ الی ۴۸۷۹۱
ترکمن ۴۸۹۱۱ الی ۴۸۹۹۱
رامیان ۴۹۵۱۱ الی ۴۹۶۸۱
علی آباد ۴۹۴۱۱ الی ۴۹۴۹۱
کردکوی ۴۸۸۱۱ الی ۴۸۸۹۱
کلاله ۴۹۸۵۱ الی ۴۹۹۹۱
گرگان ۴۹۱۳۱ الی ۴۹۳۷۱
گنبد کاووس ۴۹۶۹۱ الی ۴۹۷۹۱
مینو دشت ۴۹۸۱۱ الی ۴۹۸۹۱