کد پستی استان هرمزگان

صفحه اصلی / کد پستی استان هرمزگان

رنج کد پستی شهرستان های استان هرمزگان

 

نام شهر

کد پستی

ابوموسی ۷۹۵۹۱ الی ۷۹۵۹۱
بستک ۷۹۶۱۱ الی ۷۹۶۹۱
بندر عباس ۷۹۱۳۱ الی ۷۹۶۶۱
بندر لنگه ۷۹۴۱۳ الی ۷۹۷۸۱
جاسک ۷۹۴۸۱ الی ۷۹۸۹۱
حاجی آباد ۷۹۳۷۱ الی ۷۹۴۱۱
رودان ۷۹۹۱۱ الی ۷۹۹۵۱
قشم ۷۹۵۱۱ الی ۷۹۵۸۱
میناب ۷۹۴۶۱ الی ۷۹۹۹۱