کد پستی استان کرمان

صفحه اصلی / کد پستی استان کرمان

رنج کد پستی شهرستان های استان کرمان

 

نام شهر

کد پستی

راور ۷۶۵۱۱ الی ۷۷۹۹۱
رفسنجان ۷۷۱۳۱ الی۷۷۴۹۱
رودبار ۷۸۸۳۱ الی۷۸۸۳۱
زرند ۷۷۶۱۱ الی۷۷۶۹۱
سیرجان ۷۸۱۳۱ الی۷۸۳۹۱
شهر بابک ۷۷۵۱۱ الی۷۷۵۹۱
عنبرآباد ۷۸۷۱۹ الی۷۸۷۹۱
قلعه گنج ۷۸۸۴۱ الی۷۸۹۷۱
کرمان ۷۶۱۳۱ الی۷۷۹۵۱
کوهبنان ۷۷۷۱۱ الی۷۷۸۹۱
کهنوج ۷۸۸۱۱ الی ۷۸۸۹۱
منوجان ۷۸۸۵۱ الی ۷۸۹۹۱