کد پستی استان کرمانشاه

صفحه اصلی / کد پستی استان کرمانشاه

رنج کد پستی شهرستان های استان کرمانشاه

 

نام شهر

کد پستی

جوانرود/ روانسر ۶۷۹۷۱ الی ۶۷۹۷۱
جوانرود ۶۷۹۸۱ الی ۶۷۹۸۱
دالاهو ۶۷۶۳۱ الی ۶۷۶۷۱
روانسر ۶۷۷۳۱ الی ۶۷۹۶۱
سرپل ذهاب ۶۷۷۱۱ الی ۶۷۷۵۱
سنقر ۶۷۵۱۱ الی ۶۷۵۷۱
صحنه ۶۷۴۶۱ الی ۶۷۵۹۱
قصر شیرین ۶۷۸۱۱ الی ۶۷۸۶۱
کرمانشاه/ روانسر ۶۷۶۸۱ الی ۶۷۶۸۱
کرمانشاه ۶۷۱۳۱ الی  ۶۷۸۵۱
کنگاور ۶۷۴۱۱ الی ۶۷۴۵۱
گیلانغرب ۶۷۷۸۱ الی ۶۷۸۹۱
هرسین ۶۷۳۱۱ الی ۶۷۳۷۱