کد پستی استان خوزستان

صفحه اصلی / کد پستی استان خوزستان

رنج کد پستی شهرستان های استان خوزستان

 

نام شهر

کد پستی

دزفول ۶۴۶۱۱ الی ۶۴۶۹۱
دشت آزادگان ۶۴۴۱۱ الی  ۶۴۴۹۱
رامهرمز ۶۳۸۱۱ الی ۶۴۹۶۱
شادگان ۶۴۳۱۱ الی ۶۴۳۶۱
شوش ۶۴۷۱۱ الی ۶۴۷۹۱
شوشتر ۶۴۵۱۱ الی  ۶۴۵۹۱
لالی ۶۴۹۴۱ الی ۶۴۹۴۱
ماهشهر ۶۳۵۱۱ الی ۶۳۵۸۱
مسجد سلیمان ۶۴۹۱۱ الی ۶۴۹۹۱
هندیجان ۶۳۵۹۱ الی ۶۳۵۹۱