کد پستی استان مازندران

صفحه اصلی / کد پستی استان مازندران

رنج کد پستی شهرستان های استان مازندران

 

نام شهر

کد پستی

آمل ۴۶۱۳۱ الی ۴۶۳۹۱
بابل ۴۷۱۳۱ الی ۴۷۵۹۱
بابلسر ۴۷۴۱۱ الی ۴۷۵۳۱
بهشهر ۴۸۵۱۱ الی ۴۸۶۹۱
تنکابن ۴۶۷۱۱ الی ۴۶۸۹۱
جویبار ۴۷۷۱۱ الی ۴۷۷۷۱
چالوس ۴۶۶۱۱ الی ۴۶۶۹۱
رامسر ۴۶۹۱۱ الی ۴۶۹۹۱
ساری ۴۸۱۳۱ الی ۴۸۴۹۱
سواد کوه ۴۷۸۱۱ الی ۴۷۹۹۱
قائم شهر ۴۷۶۱۱ الی ۴۷۷۹۱
محمود آباد ۴۶۳۱۱ الی  ۴۶۳۴۱
نکا ۴۸۳۸۱ الی ۴۸۵۹۱
نور ۴۶۴۱۱ الی ۴۶۵۶۱
نوشهر ۴۶۵۱۱ الی ۴۶۵۹۱