کد پستی استان قزوین

صفحه اصلی / کد پستی استان قزوین

رنج کد پستی شهرستان های استان قزوین

 

نام شهر

کد پستی

البرز ۳۴۱۵۱ الی ۳۴۱۶۱
آبیک ۳۴۴۱۱ الی ۳۴۴۸۱
بوئین زهرا ۳۴۴۹۱ الی ۳۴۶۹۱
تاکستان ۳۴۵۶۱ الی ۳۴۹۵۱
قزوین ۳۴۱۳۱ الی ۳۴۹۸۱