کد پستی استان خراسان رضوی

صفحه اصلی / کد پستی استان خراسان رضوی

رنج کد پستی شهرستان های استان خراسان رضوی

 

نام شهر

کد پستی

بردسکن ۹۶۸۱۱ الی ۹۶۸۹۱
تایباد ۹۵۹۱۱ الی ۹۵۹۹۱
تربت جام ۹۵۷۱۱ الی ۹۵۸۹۱
تربت حیدریه ۹۵۱۳۱ الی ۹۵۵۹۱
چناران ۹۳۶۱۱ الی ۹۳۶۹۱
خلیل آباد ۹۶۷۵۱ الی ۹۶۷۸۱
خواف ۹۵۶۱۱ الی ۹۵۶۹۱
درگز ۹۴۹۱۱ الی  ۹۴۹۹۱
رشتخوار ۹۵۴۱۱ الی ۹۵۴۸۱
سبزوار ۹۶۱۳۱ الی ۹۶۵۹۱
سرخس ۹۳۸۱۱ الی ۹۳۸۹۱
فریمان ۹۳۹۱۱ الی  ۹۳۹۹۱
قوچان ۹۴۷۱۱ الی ۹۴۸۶۱
کاشمر ۹۶۷۱۱ الی ۹۶۷۹۱
کلات ۹۳۷۱۱ الی ۹۴۹۳۱
گناباد ۹۶۹۱۱ الی ۹۶۹۹۱
مشهد ۹۱۳۳۱ الی ۹۳۷۸۱
نیشابور ۹۳۱۳۱ الی ۹۳۴۹۱