کد پستی استان سمنان

صفحه اصلی / کد پستی استان سمنان

رنج کد پستی شهرستان های استان سمنان

 

نام شهر

کد پستی

دامغان ۳۶۷۱۱ الی ۳۶۹۹۱
سمنان ۳۵۱۳۱ الی ۳۵۷۹۱
شاهرود ۳۶۱۳۱ الی ۳۶۶۹۱
گرمسار ۳۵۸۱۱ الی ۳۵۹۹۱