کد پستی استان سیستان و بلوچستان

صفحه اصلی / کد پستی استان سیستان و بلوچستان

رنج کد پستی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان

 

نام شهر

کد پستی

ایرانشهر ۹۹۱۳۱ الی ۹۹۴۹۱
چابهار ۹۹۷۱۱ الی ۹۹۸۶۱
خاش ۹۸۸۱۱ الی ۹۸۹۹۱
دلگان ۹۹۴۷۱ الی ۹۹۴۷۱
زابل ۹۸۵۱۱ الی ۹۸۷۹۱
زابلی ۹۹۶۶۱ الی ۹۹۶۶۱
زاهدان ۹۸۱۳۱ الی ۹۸۴۹۱
سراوان ۹۹۵۱۱ الی ۹۹۶۹۱
سرباز ۹۹۳۱۱ الی ۹۹۳۹۱
نیکشهر ۹۹۳۳۱ الی ۹۹۹۹۱