کد پستی استان یزد

صفحه اصلی / کد پستی استان یزد

رنج کد پستی شهرستان های استان یزد

 

نام شهر

کد پستی

ابرکوه ۸۹۱۳۱ الی ۸۹۳۹۱
اردکان ۸۹۵۱۱ الی ۸۹۶۹۱
بافق ۸۹۷۱۱ الی ۸۹۷۹۱
تفت ۸۹۹۱۱ الی ۸۹۹۹۱
خاتم ۸۹۸۷۱ الی ۸۹۸۹۱
صدوق ۸۹۴۱۱ الی ۸۹۴۸۱
طبس ۹۷۹۱۱ الی ۹۷۹۹۱
مهریز ۸۹۸۱۱ الی ۸۹۸۶۱
میبد ۸۹۶۱۱ الی ۸۹۶۸۱
یزد ۸۹۱۳۱ الی ۸۹۴۹۳