کد پستی استان خراسان جنوبی

صفحه اصلی / کد پستی استان خراسان جنوبی

رنج کد پستی شهرستان های استان خراسان جنوبی

 

نام شهر

کد پستی

بیرجند ۹۷۱۳۱ الی ۹۷۴۸۱
درمیان ۹۷۴۴۱ الی ۹۷۴۷۱
سرایان ۹۷۷۶۱ الی ۹۷۸۹۱
سربیشه ۹۷۳۱۱ الی ۹۷۴۹۱
فردوس ۹۷۷۱۱ الی ۹۷۸۸۱
قائنات ۹۷۶۱۱ الی ۹۷۶۹۱
نهبندان ۹۷۵۱۱ الی ۹۷۵۹۱