کد پستی استان زنجان

صفحه اصلی / کد پستی استان زنجان

رنج کد پستی شهرستان های استان زنجان

 

نام شهر

کد پستی

ابهر ۴۵۵۱۱ الی ۴۵۷۴۱
ایجرود ۴۵۳۱۱ الی ۴۵۹۷۱
خدابنده ۴۵۷۷۱ الی ۴۵۸۹۱
خرمدره ۴۵۷۱۱ الی ۴۵۷۶۱
زنجان ۴۵۱۳۱ الی ۴۵۵۴۱
طارم ۴۵۹۱۱ الی ۴۵۹۹۱
ماه نشان ۴۵۴۱۱ الی ۴۵۴۸۱