منطقه 17 پستی تهران

صفحه اصلی / منطقه 17 پستی تهران

کد پستی شرق تهران (منطقه 17 پستی)

 

 

شامل محدوده ای از مناطق  13 ، 14 و 15 شهرداری تهران

 

 

محلات شامل: تهران نو، نیروی هوایی، دوشان تپه، پیروزی، محلاتی، افسریه، امام حسین، شهدا و ...

اتوبان، بزرگراه و میادین شامل: دماوند، دوران، پیروزی، امامت، درودیان، امام علی، باقری جنوب، محلاتی، هجرت، ابوذر، پرستار، نبرد، بسیج، ده حقی، خاوران، 17شهریور، ابومسلم و ...

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

نام محله

کد پستی

بسیج-محلاتی

1781

چهارراه شمس

17شهریور

1761

میدان امامت

1741

میدان امام حسین-اقبال لاهوری

1711

افسریه-15متری شمالی

1783

درودیان

1763

میدان امامت-ابوریحان

1743

17 شهریور شمال-میدان امام حسین

1713

مسعودیه

1784

سرآسیاب

1763

فلکه اطلاعات

1744

شهدا شمال-پرواز

1714

افسریه-15متری جنوبی

1785

کوکا-جعفرنژاد

1765

خاقانی

1745

امام علی جنوب-زاهد گیلانی

1715

افسریه-15متری دوم

1786

نبرد-پرستار جنوبی

1766

تهران نو-سرخه حصار

1746

چهار صد دستگاه

1716

مسعودیه-مظاهری

1787

نبرد-سلطانیه

1767

نیروی هوایی-مهرآور

1747

پیروزی-عزیزی

1717

مسعودیه-ابومسلم

1788

محلاتی-عارف شمالی

1768

نیروی هوایی

1748

شهدا-شکوفه

1718

-

1789

محلاتی-حاج نوروزی

1769

پارک پیروزی

1749

پیروزی-نور صالحی

1719

17شهریور-اردستانی

1791

خ خاوران-مخبر جنوبی

1771

دهقان

1751

شهید اشراقی-قاسم آباد

1731

17شهریور-پژوهشگاه

1793

پل آهنگ-17 شهریور

1773

-

1753

تهران نو

1733

میدان خراسان

1794

محلاتی-کیانی

1774

-

1754

پیروزی-ششم-نیروی هوایی

1734

خاوران-نفیس

1795

خاوران-عجب گل

1775

-

1755

خ صفا-طبرسی

1735

خاوران-نفیس

1796

خ شاه آبادی

1776

-

1756

چهارراه کوکا-دهقان

1736

خاوران-هاشم آباد

1797

بلوار ابوذر-پل جهارم

1777

هجرت-سه راه تختی

1757

نیروی هوایی-خ چهارم

1737

خاوران-هاشم آباد

1798

محلاتی-نبرد

1778

-

1758

نیروی هوایی-میدان چهار گوش

1738

سه راه افسریه

1799

خاوران-سه راه افسریه

1779

-

1759

کلاهدوز

1739